સબસ્ક્રિપ્શન પ્રોગ્રામમાં વહેલા વાંચવાની તકની સુવિધા શું છે?

આપની પસંદ કરેલી કેટલીક ચાલુ ધારાવાહિક સબસ્ક્રિપ્શન પ્રોગ્રામ હેઠળ શરૂઆતની સુવિધાનો ભાગ હશે. શરૂઆતની સુવિધા હેઠળ, આપના સુપરફેન સબસ્ક્રાઇબર્સને પ્રકાશનના સમયે ધારાવાહિકનો નવો ભાગ મળશે. આપના બાકીના સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલા ફોલોઅર્સને અને અન્ય વાચકોને આ પ્રકાશિત ભાગો પાંચ દિવસ પછી વાંચવા મળશે. તેમને વાંચવા માટે પાંચ દિવસ રાહ જોવી પડશે અથવા તેઓ આપને સબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકે છે અને તરત જ વાંચી શકે છે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?