પ્રતિલિપિ પ્રીમિયમ પ્રોગ્રામનો ભાગ બનવા માટે ધારાવાહિકની પસંદગીના માપદંડ શું છે?

સમાપ્ત ધારાવાહિક માટે:

 

હાલમાં, તે પ્રીમિયમ વિભાગ માટે સંપાદકીય પસંદગી પ્રક્રિયા દ્વારા થશે. ભવિષ્યમાં, અમે પ્રતિલિપી પ્રીમિયમ વિભાગમાં લેખકો માટે ભાગ લેવા માટે કાર્યક્રમો લાવીશું.

 

ચાલુ ધારાવાહિક માટે:

 

સુપરફેન સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળની તમામ ચાલુ ધારાવાહિકો પ્રતિલિપી પ્રીમિયમ પ્રોગ્રામનો ભાગ હશે.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?