હું મારી સ્ટોરીઝમાંથી ફોટો અથવા ટેક્સ્ટ કેવી રીતે કાઢી શકું?

આપની વાર્તામાંથી ફોટો અથવા ટેક્સ્ટ ડીલીટ કરવા માટે:

આપના પ્રોફાઇલ પેજ પરથી પોસ્ટને ટેપ કરીને આપના પોસ્ટ વિભાગ પર જાઓ.

આપ જે ફોટા અથવા ટેક્સ્ટને ડીલીટ કરવા માંગો છો તેના ઉપરના જમણા ખૂણામાં વધુ વિકલ્પ માટે ત્રણ બિંદુઓને ટેપ કરો.

હા પર ક્લિક કરીને ડીલીટ કરવા પર ટેપ કરો.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?