શું મારી ધારાવાહિક વગરની રચનાઓ પ્રતિલિપી પ્રીમિયમ પ્રોગ્રામનો ભાગ બની શકે છે?

ના, આ સમયે અમે ફક્ત ધારાવાહિકની સામગ્રીઓને જ પ્રોગ્રામનો ભાગ બનવાની મંજૂરી આપીએ છીએ.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?