હું મારા સબસ્ક્રિપ્શનને કઈ રીતે અનસબસ્ક્રાઈબ કરી શકું?

અમારી કોઈપણ સબસ્ક્રિપ્શન યોજનામાંથી અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરવા માટે, આપ સક્રિય સબસ્ક્રિપ્શન પેજની મુલાકાત લઈ શકો છો અને આપના વર્તમાન સબસ્ક્રિપ્શન સામે અનસબ્સ્ક્રાઇબ બટન દબાવો.

 

આપ કોઈપણ સમયે કોઈપણ સબ્સ્ક્રિપ્શનને અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, જો કે, સબ્સ્ક્રિપ્શનની અવધિ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શનના લાભ ચાલુ રહેશે. ઉપરાંત, એકવાર સબ્સ્ક્રિપ્શન શરૂ થઈ જાય અને આપ ત્યારબાદ અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરવા માંગો છો તો પછી પૈસા રિફંડ કરવામાં આવશે નહીં.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?