શું હું એકથી વધુ વખત એક જ રચના કે લેખકને સ્ટિકર્સ આપી શકું?

હા, આપ ઈચ્છો તેટલી વખત પ્રોત્સાહન આપી શકો છો.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?