હુંં મારા મનપસંદ લેખકો અને તેમની રચનાને કઈ રીતે પ્રોત્સાહન આપી શકું?

આપ રચના અથવા લેખકને આપવા માટે સ્ટિકર પસંદ કરી શકો છો. સ્ટિકર અને સિક્કાની કિંમત લેખકના ખાતામાં જશે જે તેમને તેમાંથી આર્થિક વળતર મેળવવામાં મદદ કરશે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?