હું નવા સબસ્ક્રાઈબર કેવી રીતે મેળવી શકું?

હું બાબતો દ્વારા મારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે મૂલ્ય બનાવી શકું છું ~ 

1. મારા ફોલોઅર્સ વધારવા અને જોડવા માટે હું સમયસર વધુ ધારાવાહિક લખી શકું છું.

2. હું મારા ફોલોઅર્સને સુપરફેન્સમાં બદલવા માટે નિયમિત ધોરણે પોસ્ટ વિભાગમાં જોડાઈ શકું છું.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?