શા માટે હું વાર્તાને રેટિંગ આપું?

પ્રતિલિપિના નોંધાયેલા યુઝરો પ્રતિલિપિમાં પ્રકાશિત દરેક વાર્તા પર 1 થી 5 સુધી રેટિંગ આપી શકે છે. વ્યક્તિગત રેટિંગ્સ એકત્ર કરવામાં આવે છે અને એક રેટિંગ તરીકે સારાંશ આપવામાં આવે છે અને પ્રતિલિપિમાં દરેક વાર્તાના સારાંશ પેજ પર દર્શાવવામાં આવે છે.

 

યુઝરો ગમે તેટલી વાર તેમના રેટિંગને અપડેટ કરી શકે છે, પરંતુ સમાન વાર્તા પરનું કોઈપણ નવું રેટિંગ પાછલી રેટિંગને ભૂંસી નાખશે, તેથી તે યુઝર દીઠ એક રેટિંગ છે.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?