હું મારા સક્રિય સબસ્ક્રિપ્શન ક્યાં જોઈ શકું?

આપના સક્રિય સબસ્ક્રિપ્શન વિશે વધુ જાણવા માટે, સક્રિય સબસ્ક્રિપ્શનનું પેજ તપાસો.

 

એન્ડ્રોઇડમાં:

 

11. આપના હોમપેજના ઉપરના જમણા ખૂણે પ્રોફાઇલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને પ્રોફાઇલ પર જાઓ.

12. સૂચિમાંથી સક્રિય સબસ્ક્રિપ્શન પર ટૅપ કરો.

 

વેબ પરથી:

 

11. આપના હોમપેજના ઉપરના જમણા ખૂણે પ્રોફાઇલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને પ્રોફાઇલ પર જાઓ.

'માય સબસ્ક્રિપ્શન' પર ક્લિક કરો.

 

12.  આપ અહીં આપના સક્રિય સબસ્ક્રિપ્શનમાંથી અપગ્રેડ અથવા અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકશો.

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?