હું સુપરફેન ચેટરૂમ કેવી રીતે બનાવી શકું?

જો આપ સુપરફેન સબસ્ક્રિપ્શનને યોગ્ય લેખક છો તો આપના ગોલ્ડન બેજ ઉપર ક્લિક કરી રાખ્યા બાદ ચેટરૂમ બનાવી શકસો. આપ આપના ચેટરૂમનું નામ પણ આપની પસંદ મુજબ બદલી શકો છો.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?