એક સબસ્ક્રિપ્શનને યોગ્ય લેખક તરીકે સબસ્ક્રિપ્શનમાંથી મારી આવક શું હશે?

વાચકો સબસ્ક્રિપ્શન ફી તરીકે 25 રૂપિયા ચૂકવશે. જેમાંથી 30% હિસ્સો થર્ડ પાર્ટી પ્લેટફોર્મ ફી તરીકે Google નો, 28% હિસ્સો પ્રતિલિપીનો અને 42% હિસ્સો લેખકોનો રહેશે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?