સુપરફેન ચેટરૂમ શું છે?

આપને જણાવ્યા મુજબ, સુપરફેન સબસ્ક્રિપ્શન પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે અમે સુપરફેન ચેટરૂમ લાવી રહ્યાં છીએ. જે વાચકોએ તેમના પ્રિય લેખકોને સબસ્ક્રાઈબ કર્યાં છે તેઓ હવે લેખક અને અન્ય સુપરફેનના ગૃપમાં લેખકની રચના, તેમની વાંચન યાત્રા કે અન્ય કોઈપણ વિષય પર ચર્ચા કરી શકે છે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?