એક સિક્કાની કિંમત ભારતીય રૂપિયામાં કેટલી છે?

એક સિક્કાની કિંમત 50 પૈસા છે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?