પ્રતિલિપિમાં હું મારી ભાષા કેવી રીતે બદલી શકું?

પ્રતિલિપી પર બે ભાષા વિકલ્પો છે જેને તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો.

રચનાની ભાષા: આ આપને વાંચવા માટે ભલામણ કરેલ વાર્તાઓની ભાષાને બદલે છે. પ્રતિલિપિ જે ભાષામાં પ્રદર્શિત થાય છે તે બદલાશે નહીં.

એપ્લિકેશનની ભાષા: પ્રતિલિપિ જે ભાષામાં પ્રદર્શિત થાય છે તે આનાથી બદલાય છે. તે તમને દર્શાવવામાં આવેલી રચનાઓની ભાષાને બદલશે નહીં.

એપ્લિકેશનમાં:

રચનાની ભાષાની બદલવાં:

1.  એપ્લિકેશન હોમપેજમાં ઉપરની તરફ ડાબા ખૂણામાં ભાષાના વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

2.  તમે તમારી રચનાની ભાષા બદલવા માંગો છો તે ભાષા યાદીમાંથી પસંદ કરો

એપ્લિકેશનની ભાષાની બદલવાં:

1.  એપ્લિકેશન હોમપેજમાં ઉપરની તરફ ડાબા ખૂણામાં ભાષાના વિકલ્પ પર ક્લિક કરો..

2.  તમે તમારી એપ્લિકેશનની ભાષા બદલવા માંગો છો તે ભાષા યાદીમાંથી પસંદ કરો

ભાષા સેટિંગ્સમાંથી પણ બદલી શકાય છે.

પ્રોફાઈલ > સેટિંગ્સ > ભાષા બદલો

વેબસાઈટમાં:

વેબસાઈટમાં રચનાની ભાષા અને વેબસાઈટની ભાષા બન્ને એક જ છે:

1.  વેબસાઈટ ખોલો Pratilipi.com

2.  ભાષા પસંદ કરો.

3.  આપ હંમેશા ડાબી બાજુ ઉપર આવેલા પ્રતિલિપિના ચિહ્નન પર ક્લિક કરીને ભાષા બદલી શકો છો

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?