હું મારા સિક્કાનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકું?

સિક્કા વડે, આપ આપના  મનપસંદ લેખકોને અને તેમની રચનાઓને પ્રોત્સાહન આપી શકો છો.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?