શું હું ખરીદેલા સિક્કા કે રીડિંગ ચેલેન્જમાંથી જીતેલા સિક્કા મારા બેન્ક અકાઉન્ટમાં ઉમેરી શકું?

ના. આપ તે સિક્કાનો ઉપયોગ માત્ર આપની મનપસંદ રચનાઓ અને લેખકોને પ્રોત્સાહન આપવાં જ કરી શકો છો.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?