શું હું મારા ચેટરૂમથી વાંધાજનક મેસેજને દૂર કરી શકું છું?

એક સુપરફેન સબસ્ક્રાઈબ તરીકે આપ ચેટરૂમના કોઈપણ અયોગ્ય મેસેજને રિપોર્ટ કરી શકો છો. તે રિપોર્ટેડ મેસેજની નોટિફીકેશન ચેટરૂમના એડમીન તરીકે જે-તે લેખકને જશે. ત્યારબાદ તે લેખક નક્કી કરશે કે તે રિપોર્ટેડ મેસેજ દૂર કરવો કે નહીં. ચેટરૂમના એડમીન તરીકે જો એડમીનને લાગે કે જે-તે મેસેજ અયોગ્ય છે તો તે મેસેજ ડીલીટ કરી શકે છે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?