હું'મારી આવકને બેન્ક ખાતામાં કઈ રીતે જમા કરી શકું?

આપની આવકને બેંકમાં જમા કરવા બેંક એકાઉન્ટની સાચી માહિતી ઉમેરવી પડશે. એકવાર આપ બેંક એકાઉન્ટની માહિતી ઉમેરો એટલે દર મહિને આપના ‘મારી આવક’ વિભાગમાં દર્શાવેલી આવક આપના અકાઉન્ટમાં જમા થશે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?