લેખકો માટે સબસ્ક્રિપ્શન સુવિધાનો ભાગ બનવા માટે યોગ્યતાના માપદંડ શું છે?

સબસ્ક્રિપ્શન સુવિધાને પાત્ર લેખક બનવા માટે, તમારે બે શરતોનું પાલન થવું જોઈએ.

 

1. આપની પાસે ઓછામાં ઓછા 200 ફોલોઅર્સ હોવા આવશ્યક છે.

2. આપે છેલ્લા 30 દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 5 રચનાઓ પ્રકાશિત કરી હોવી જોઈએ.

 

 

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?