હું સુપરફેન ચેટરૂમનો કઈ રીતે બની શકું?

જો આપે સુપરફેન સબસ્ક્રિપ્શન પ્રોગ્રામ હેઠળ લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કર્યું હશે તો આપ આપોઆપ તે લેખકના સુપરફેન ચેટરૂમનો ભાગ બની જાઓ છો. આપે જે લેખકોને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા છે તેની યાદી અને તેમના ચેટરૂમ આપ એપ્લિકેશનમાં મેસેજ વિભાગમાં જોઈ શકશો.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?