મારી સિક્કાની બાકીની રકમ ક્યાં જાય છે?

સિક્કાના મૂલ્યની બાકીની રકમનું પ્રતિલિપિ અને પ્લેટફોર્મને સર્વિસ પૂરી પાડતી થર્ડ પાર્ટી કંપની વચ્ચે વહેંચાઈ છે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?