હું કલેક્શનને મેનેજ કેવી રીતે કરી શકું?

કલેક્શનને આપ નીચે મુજબ મેનેજ કરી શકો છો.

વાર્તા દૂર કરો:

આપ કલેક્શનમાંથી રચના એક-એક કરીને દૂર કરી શકશો.

 1. કલેક્શન ખોલો.
 2. રચનાના નામની બાજુમાં જોઈ શકાતા વધુ જાણો વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 3. કાઢી નાખો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

કલેક્શનનું નામ બદલો:

 1. કલેક્શન ખોલો.
 2. ઉપર જોઈ શકાતા સેટિંગ્સ બટન પર ક્લિક કરો.
 3. કલેક્શનના નામ પર ક્લિક કરો.
 4. નવું નામ ઉમેરો.
 5. સેવ કરો.

 

કલેક્શન શેર કરો:

 1. કલેક્શન ખોલો.
 2. ઉપર જોઈ શકાતા સેટિંગ્સ બટન પર ક્લિક કરો.
 3. ત્યાં આપેલા વિકલ્પ પસંદ કરી શેર કરો.

 

કલેક્શન દૂર કરો:

 1. કલેક્શન ખોલો.
 2. ઉપર જોઈ શકાતા સેટિંગ્સ બટન પર ક્લિક કરો.
 3. કલેક્શન દૂર કરો બટન પર ક્લિક કરો.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?