મારી સ્ટોરીઝ ક્યારે દૂર થઈ જાય છે?

આપ આપની સ્ટોરીમાં શેર કરો છો તે ફોટા અને ટેક્સ્ટ 24 કલાક પછી હોમપેજ અને આપની પ્રોફાઇલમાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પરંતુ વાર્તાની સામગ્રી હજી પણ આપની પ્રોફાઇલમાં પોસ્ટ વિભાગ હેઠળ મળી શકે છે.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?