હું મારા ચુકવણીનું સ્ટેટસ કઈ રીતે જાણી શકું?

સફળ ટ્રાન્ઝેક્શન પર, આપને રેઝરપે તરફથી ખાતરી કરતો ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે. અમે પેમેન્ટ ગેટવે છીએ અને માત્ર ઓનલાઈન પેમેન્ટમાં વેપારીને સુવિધા આપીએ છીએ.

શું આ લેખથી આપને મદદ મળી?