હોમ
શ્રેણી લખો
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી

ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી

પ્રેમ/રોમાન્સકલ્પના/ફેન્ટસીસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ 4આધ્યાત્મિક
Darshana Hitesh Jariwala "Radhe Radhe"
4.9
471 રેટિંગ્સ & 91 પ્રતિભાવ
3852
3 કલાક
31 ભાગ
શ્રી ગણેશાય નમઃ આપણાં કર્મો પ્રમાણે ઘર, પરિવાર, મિત્રો પૈસા બધુ જ  મળે છે. ઘણાં વ્યક્તિને દુઃખ પીડા મળતી હોય છે. ઘણાને પ્રેમ, નફરત, વફા, બેવફાઈ મળે છે. જિંદગીમાં જે કંઈ પણ મળે, એના જવાબદાર ફ્કત આપણે જ હોઈએ છીએ. આ વાત આપણે સ્વીકારી શકતાં નથી. આપણું જ માંગેલું  આપણે મળે, તો આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. દરેક ઘટના પાછળ કુદરતનો કોઈને કોઈ ઈશારો હોઈ છે. ત્યારે સમજ હોવા છતાં આપણે નાસમજ બની જઈએ, અને આપણે અબુધ પણે જાણતા અજાણતા કર્મો કરતા રહીએ છીએ. જે થાય એને સ્વીકારી શકતાં નથી. આત્મા કર્મોના ચક્રવ્યુમાં ...
3852
3 કલાક
ભાગ
શ્રી ગણેશાય નમઃ આપણાં કર્મો પ્રમાણે ઘર, પરિવાર, મિત્રો પૈસા બધુ જ  મળે છે. ઘણાં વ્યક્તિને દુઃખ પીડા મળતી હોય છે. ઘણાને પ્રેમ, નફરત, વફા, બેવફાઈ મળે છે. જિંદગીમાં જે કંઈ પણ મળે, એના જવાબદાર ફ્કત આપણે જ હોઈએ છીએ. આ વાત આપણે સ્વીકારી શકતાં નથી. આપણું જ માંગેલું  આપણે મળે, તો આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. દરેક ઘટના પાછળ કુદરતનો કોઈને કોઈ ઈશારો હોઈ છે. ત્યારે સમજ હોવા છતાં આપણે નાસમજ બની જઈએ, અને આપણે અબુધ પણે જાણતા અજાણતા કર્મો કરતા રહીએ છીએ. જે થાય એને સ્વીકારી શકતાં નથી. આત્મા કર્મોના ચક્રવ્યુમાં ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
The soul's contracts કાલી ભાગ ૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
The soul's contracts કાલી ભાગ ૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
The soul's contracts કાલી ભાગ ૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
ધ સૌ લ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૧૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
ધ સૌ લ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
ધ સૌ લ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૨૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૩૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
ધ સૌલ કોન્ટ્રાક્ટ કાલી ભાગ ૩૧
__("day") દિવસમાં ફ્રી થશે