હોમ
શ્રેણી લખો
ખુદની ખોજમાં

ખુદની ખોજમાં

હોરરરહસ્યપ્રેમ/રોમાન્સ
દિવ્યાબા જાડેજા વાઘેલા
4.8
16522 રેટિંગ્સ & 3980 પ્રતિભાવ
363115
5 કલાક
45 ભાગ
કથાના વિષયવસ્તુ નો અંદાજો ખૂબ સહેલાઈથી તેના શીર્ષક પરથી આવી જાય. આ નવલકથા છે ગાયત્રી નામની એક યુવતીની. ઇન્ટિરિયર ડિઝાઈનર આ યુવતીને એક જુના મહેલનું રિસ્ટોરેશન અને રીનોવેશનનું કામ મળે છે. અને શરૂ થાય છે અવનવી ઘટનાઓનો સિલસિલો. !
363115
5 કલાક
ભાગ
કથાના વિષયવસ્તુ નો અંદાજો ખૂબ સહેલાઈથી તેના શીર્ષક પરથી આવી જાય. આ નવલકથા છે ગાયત્રી નામની એક યુવતીની. ઇન્ટિરિયર ડિઝાઈનર આ યુવતીને એક જુના મહેલનું રિસ્ટોરેશન અને રીનોવેશનનું કામ મળે છે. અને શરૂ થાય છે અવનવી ઘટનાઓનો સિલસિલો. !

પ્રકરણ

6
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૬)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
7
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૭)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
8
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૮)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
9
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૯)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
10
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૧૦)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
11
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ 11)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
12
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૧૨)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
13
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૧૩)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
14
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૧૪)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
15
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ 15)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
16
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૧૬)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
17
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૧૭)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
18
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૧૮ )
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
19
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૧૯)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
20
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૨૦)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
21
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૨૧)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
22
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૨૨)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
23
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૨૩)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
24
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૨૪ )
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
25
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૨૫)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
26
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૨૬)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
27
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૨૭)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
28
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૨૮)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
29
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૨૯)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
30
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૩૦)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
31
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૩૧)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
32
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૩૨)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
33
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૩૩)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
34
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૩૪)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
35
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૩૫)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
36
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૩૬)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
37
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૩૭)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
38
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૩૮)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
39
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૩૯ -રહસ્યોનો પ..ટા..રો )
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
40
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૪૦)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
41
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૪૧-રણકવિલાસનું ભોંયરું)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
42
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૪૨)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
43
ખુદની ખોજમાં(પ્રકરણ ૪૩)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
44
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૪૪)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
45
ખુદની ખોજમાં (પ્રકરણ ૪૫)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.