હોમ
શ્રેણી લખો
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા )

ગુમનામ ( રહસ્ય કથા )

નવલકથારહસ્ય
Ramubhai Chavda "રામ ચાવડા"
4.7
17401 રેટિંગ્સ & 3645 પ્રતિભાવ
367866
9 કલાક
85 ભાગ
આ સ્ટોરી તદ્દન કાલ્પનિક છે. કોઈ પાત્ર કે પ્રસંગ અનુરૂપ લાગેતો. બંધબેસતી પાઘડી કોઈએ પહેરી લેવી નહીં.           આ એક ક્રાઈમ સ્ટોરી છે. એક શહેરમાં એક પછી એક એમ સાત ખુન થાય છે. છતાં પણ ખુની પકડાતો ...
367866
9 કલાક
ભાગ
આ સ્ટોરી તદ્દન કાલ્પનિક છે. કોઈ પાત્ર કે પ્રસંગ અનુરૂપ લાગેતો. બંધબેસતી પાઘડી કોઈએ પહેરી લેવી નહીં.           આ એક ક્રાઈમ સ્ટોરી છે. એક શહેરમાં એક પછી એક એમ સાત ખુન થાય છે. છતાં પણ ખુની પકડાતો ...

પ્રકરણ

6
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૬
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
7
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા) ભાગ : - ૭
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
8
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૮
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
9
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૯
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
10
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૧૦
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
11
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૧૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
12
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૧૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
13
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૧૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
14
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૧૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
15
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૧૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
16
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૧૬
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
17
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૧૭
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
18
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૧૮
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
19
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૧૯
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
20
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૦
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
21
ગુમનામ (રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
22
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
23
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
24
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
25
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
26
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૬
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
27
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૨૭
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
28
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૮
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
29
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૨૯
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
30
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૩૦
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
31
ગુમનામ ( હોરર કથા ) ભાગ : - ૩૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
32
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૩૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
33
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૩૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
34
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૩૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
35
ગુમનામ ( હોરર કથા ) ભાગ : - ૩૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
36
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૩૬
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
37
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૩૭
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
38
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૩૮
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
39
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૩૯
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
40
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૪૦
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
41
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૪૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
42
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૪૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
43
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૪૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
44
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૪૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
45
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૪૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
46
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૪૬
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
47
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૪૭
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
48
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૪૮
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
49
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૪૯
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
50
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૦
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
51
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
52
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
53
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
54
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
55
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
56
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૬
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
57
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૫૭
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
58
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૮
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
59
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૫૯
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
60
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૬૦
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
61
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૬૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
62
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૬૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
63
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા) ભાગ : - ૬૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
64
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૬૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
65
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૬૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
66
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૬૬
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
67
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૬૭
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
68
ગુમનામ (રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૬૮
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
69
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૬૯
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
70
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૦
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
71
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
72
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
73
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : -૭૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
74
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
75
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
76
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૬
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
77
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૭
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
78
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૮
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
79
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૭૯
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
80
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૮૦
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
81
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૮૧
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
82
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૮૨
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
83
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૮૩
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
84
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૮૪
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
85
ગુમનામ ( રહસ્ય કથા ) ભાગ : - ૮૫
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.