હોમ
શ્રેણી લખો
જનમો જનમ નો પ્રેમ

જનમો જનમ નો પ્રેમ

હોરરસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ 4
Gopal Barot "Gopal Barot"
4.7
471 રેટિંગ્સ & 152 પ્રતિભાવ
6004
6 કલાક
53 ભાગ
જનમો જનમનો પ્રેમ નવલકથા નાં પાત્રો ની પાત્ર સુચી. (૧) રણધીર સિંહ જી - રાજા સાહેબ(૨) કુંવર પ્રતાપસિંહ(૩) માનસિંહ- રાજા સાહેબ નો વિશ્વાસુ નોકર(૪) રત્ના - રાજા સાહેબ ની કુંવરી(૫) યશોમતી - મહારાણી રત્ના અને પ્રતાપસિંહ ની માં(૬) ઇન્સ્પેક્ટર દિનદયાળ(૭) પાડું - હવાલદાર(૮) કિર્તન - પ્રાયવેટ ડિટેકટીવ(૯) જુલી - કિર્તન ની સેક્રેટરી(૧૦) કમલા - મહેલ ની દાસી (૧૧) રત્ન મંજરી - રાજકુમારી(૧૨) સજ્જન સિંહ - કિશનગઢ નો રાજકુમાર(૧૩) યશોવર્ધન - મહારાજા (૧૪) વીકો સોલંકી- શેરગઢ કિલ્લા નો ચોકીદાર (૧૫) ગિરનારી-ગુરૂ (૧૬)
6004
6 કલાક
ભાગ
જનમો જનમનો પ્રેમ નવલકથા નાં પાત્રો ની પાત્ર સુચી. (૧) રણધીર સિંહ જી - રાજા સાહેબ(૨) કુંવર પ્રતાપસિંહ(૩) માનસિંહ- રાજા સાહેબ નો વિશ્વાસુ નોકર(૪) રત્ના - રાજા સાહેબ ની કુંવરી(૫) યશોમતી - મહારાણી રત્ના અને પ્રતાપસિંહ ની માં(૬) ઇન્સ્પેક્ટર દિનદયાળ(૭) પાડું - હવાલદાર(૮) કિર્તન - પ્રાયવેટ ડિટેકટીવ(૯) જુલી - કિર્તન ની સેક્રેટરી(૧૦) કમલા - મહેલ ની દાસી (૧૧) રત્ન મંજરી - રાજકુમારી(૧૨) સજ્જન સિંહ - કિશનગઢ નો રાજકુમાર(૧૩) યશોવર્ધન - મહારાજા (૧૪) વીકો સોલંકી- શેરગઢ કિલ્લા નો ચોકીદાર (૧૫) ગિરનારી-ગુરૂ (૧૬)
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
જનમો જનમનો પ્રેમ-6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
જનમો જનમનો પ્રેમ-7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
જનમો જનમનો પ્રેમ-8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
જનમો જનમનો પ્રેમ-9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
જનમો જનમનો પ્રેમ -10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
જનમો જનમનો પ્રેમ-11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
જનમો જનમનો પ્રેમ -12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
જનમો જનમનો પ્રેમ-13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
જનમો જનમનો પ્રેમ -14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
જનમો જનમનો પ્રેમ-15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
જનમો જનમનો પ્રેમ-16
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
જનમ જનમનો પ્રેમ-17
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
જનમ જનમનો પ્રેમ-18
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
જનમો જનમનો પ્રેમ -19
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
જનમો જનમનો પ્રેમ - 20
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
જનમો જનમનો પ્રેમ-21
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
જનમો જનમનો પ્રેમ -22
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
જનમો જનમનો પ્રેમ-23
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
જનમો જનમનો પ્રેમ-24
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
જનમો જનમનો પ્રેમ- 25
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
જનમ જનમનો પ્રેમ-26
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
જનમો જનમનો પ્રેમ-27
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
જનમમો જનમનો પ્રેમ-28
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
જનમો જનમનો પ્રેમ -29
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
જનમો જનમનો પ્રેમ-30
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
જનમો જનમનો પ્રેમ-31
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
32
જનમો જનમનો પ્રેમ-32
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
33
જનમો જનમનો પ્રેમ-33
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
34
જનમો જનમનો પ્રેમ-34
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
35
જનમો જનમનો પ્રેમ-35
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
36
જનમો જનમનો પ્રેમ-36
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
37
જનમો જનમનો પ્રેમ-37
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
38
જનમો જનમનો પ્રેમ-38
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
39
જનમો જનમનો પ્રેમ-39
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
40
જનમો જનમનો પ્રેમ -40
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
41
જનમો જનમનો પ્રેમ-41
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
42
જનમો જનમનો પ્રેમ-42
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
43
જનમો જનમનો પ્રેમ-43
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
44
જનમો જનમનો પ્રેમ-44
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
45
જનમૉ જનમનો પ્રેમ-45
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
46
જનમો જનમનો પ્રેમ-46
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
47
જનમો જનમનો પ્રેમ-47
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
48
જનમો જનમનો પ્રેમ-48
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
49
જનમો જનમનો પ્રેમ-49
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
50
જનમો જનમનો પ્રેમ-50
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
51
જનમો જનમનો પ્રેમ-51
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
52
જનમો જનમનો પ્રેમ-52
__("hours") દિવસમાં ફ્રી થશે
53
જનમો જનમનો પ્રેમ-53
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે