હોમ
શ્રેણી લખો
જીવલી...

જીવલી...

સામાજિકનવલકથાપ્રેમ/રોમાન્સ
Dkumar Prajapati "- "નિસર્ગ" 🍁🍁🍁"
4.8
17636 રેટિંગ્સ & 3677 પ્રતિભાવ
612168
6 કલાક
72 ભાગ
નમસ્કાર દોસ્તો...        મારી અનેક રચનાઓને આપ સૌનો અઢળક સ્નેહ મળ્યો છે. એમાંયે 'કમનસીબ કંકુ', 'અમરમંજરી', 'ઘડપણનો ઘા' જેવી સ્ટોરીઓને તો અસંખ્ય વાચકમિત્રોએ આવકારી છે. એ બદલ હું આપ સૌનો દિલથી ખૂબ ખૂબ ...
612168
6 કલાક
ભાગ
નમસ્કાર દોસ્તો...        મારી અનેક રચનાઓને આપ સૌનો અઢળક સ્નેહ મળ્યો છે. એમાંયે 'કમનસીબ કંકુ', 'અમરમંજરી', 'ઘડપણનો ઘા' જેવી સ્ટોરીઓને તો અસંખ્ય વાચકમિત્રોએ આવકારી છે. એ બદલ હું આપ સૌનો દિલથી ખૂબ ખૂબ ...

પ્રકરણ

6
જીવલી (ભાગ-5)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
જીવલી (ભાગ-6)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
જીવલી (ભાગ-7)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
જીવલી (ભાગ-8)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
જીવલી (ભાગ-9)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
જીવલી (ભાગ-10)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
જીવલી (ભાગ-11)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
જીવલી (ભાગ-12)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
જીવલી (ભાગ-13)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
જીવલી (ભાગ-14)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
જીવલી (ભાગ-15)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
જીવલી (ભાગ-16)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
જીવલી (ભાગ-17)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
જીવલી (ભાગ-18)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
જીવલી (ભાગ-19)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
જીવલી (ભાગ-20)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
જીવલી (ભાગ-21)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
જીવલી (ભાગ-22)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
જીવલી (ભાગ-23)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
જીવલી (ભાગ-24)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
જીવલી (ભાગ-25)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
જીવલી (ભાગ-26)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
જીવલી (ભાગ-27)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
જીવલી (ભાગ-28)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
જીવલી (ભાગ-29)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
જીવલી (ભાગ-30)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
32
જીવલી (ભાગ-31)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
33
જીવલી (ભાગ-32)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
34
જીવલી (ભાગ-33)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
35
જીવલી (ભાગ-34)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
36
જીવલી (ભાગ-35)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
37
જીવલી (ભાગ-36)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
38
જીવલી (ભાગ-37)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
39
જીવલી (ભાગ-38)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
40
જીવલી (ભાગ-39)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
41
જીવલી (ભાગ-40)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
42
જીવલી (ભાગ-41)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
43
જીવલી (ભાગ-42)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
44
જીવલી (ભાગ-43)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
45
જીવલી (ભાગ-44)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
46
જીવલી (ભાગ-45)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
47
જીવલી (ભાગ-46)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
48
જીવલી (ભાગ-47)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
49
જીવલી (ભાગ-48)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
50
જીવલી (ભાગ-49)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
51
જીવલી (ભાગ-50)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
52
જીવલી (ભાગ-51)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
53
જીવલી (ભાગ-52)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
54
જીવલી (ભાગ-53)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
55
જીવલી (ભાગ-54)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
56
જીવલી (ભાગ-55)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
57
જીવલી (ભાગ-56)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
58
જીવલી (ભાગ-57)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
59
જીવલી (ભાગ-58)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
60
જીવલી (ભાગ-59)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
61
જીવલી (ભાગ-60)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
62
જીવલી (ભાગ-61)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
63
જીવલી (ભાગ-62)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
64
જીવલી (ભાગ-63)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
65
જીવલી (ભાગ-64)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
66
જીવલી (ભાગ-65)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
67
જીવલી (ભાગ-66)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
68
જીવલી (ભાગ-67)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
69
જીવલી (ભાગ-68)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
70
જીવલી (ભાગ-69)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
71
જીવલી (ભાગ-70)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
72
જીવલી (અંતિમ ભાગ)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો