હોમ
શ્રેણી લખો
દિપજયોતી

દિપજયોતી

પ્રેમ/રોમાન્સપારિવારિકસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ 4
Nisha Patel "Nayan"
4.8
509 રેટિંગ્સ & 178 પ્રતિભાવ
5875
9 કલાક
87 ભાગ
સવારનો સમય છે. ઘરમાં સુંદર અગરબત્તીની સુગંધ આવી રહી છે. અને નાનકડા ઘરમાં ચહલ પહલ ચાલુ થઈ ગઈ છે. સાથે સાથે મધુર ઘંટડીનો અવાજ આવી રહ્યો છે. બારી અને દરવાજામાંથી સવાર સવારમાં સૂરજના કોમળ પણ ગરમ કિરણો ...
5875
9 કલાક
ભાગ
સવારનો સમય છે. ઘરમાં સુંદર અગરબત્તીની સુગંધ આવી રહી છે. અને નાનકડા ઘરમાં ચહલ પહલ ચાલુ થઈ ગઈ છે. સાથે સાથે મધુર ઘંટડીનો અવાજ આવી રહ્યો છે. બારી અને દરવાજામાંથી સવાર સવારમાં સૂરજના કોમળ પણ ગરમ કિરણો ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
દિપજયોતી ભાગ 6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
દિપજયોતી ભાગ 7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
દિપજયોતી ભાગ 8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
દિપજયોતી ભાગ 9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
દિપજયોતી ભાગ 10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
દિપજયોતી ભાગ 11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
દિપજયોતી ભાગ 12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
દિપજયોતી ભાગ 13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
દિપજયોતી ભાગ 14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
દિપજયોતી ભાગ 15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
દિપજયોતી ભાગ 16
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
દિપજયોતી ભાગ 17
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
દિપજયોતી ભાગ 18
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
દિપજયોતી ભાગ 19
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
દિપજયોતી ભાગ 20
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
દિપજયોતી ભાગ 21
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
દિપજયોતી ભાગ 22
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
દિપજયોતી ભાગ 23
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
દિપજયોતી ભાગ 24
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
દિપજયોતી ભાગ 25
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
દિપજયોતી ભાગ 26
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
દિપજયોતી ભાગ 27
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
દિપજયોતી ભાગ 28
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
દિપજયોતી ભાગ 29
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
દિપજયોતી ભાગ 30
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
દિપજયોતી ભાગ 31
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
32
દિપજયોતી ભાગ 32
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
33
દિપજયોતી ભાગ 33
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
34
દિપજયોતી ભાગ 34
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
35
દિપજયોતી ભાગ 35
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
36
દિપજયોતી ભાગ 36
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
37
દિપજયોતી ભાગ 37
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
38
દિપજયોતી ભાગ 38
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
39
દિપજયોતી ભાગ 39
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
40
દિપજયોતી ભાગ 40
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
41
દિપજયોતી ભાગ 41
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
42
દિપજયોતી ભાગ 42
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
43
દિપજયોતી ભાગ 43
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
44
દિપજયોતી ભાગ 44
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
45
દિપજયોતી ભાગ 45
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
46
દિપજયોતી ભાગ 46
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
47
દિપજયોતી ભાગ 47
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
48
દિપજયોતી ભાગ 48
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
49
દિપજયોતી ભાગ 49
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
50
દિપજયોતી ભાગ 50
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
51
દિપજયોતી ભાગ 51
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
52
દિપજયોતી ભાગ 52
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
53
દિપજયોતી ભાગ 53
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
54
રચના દિપજયોતી ભાગ 54
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
55
દિપજયોતી ભાગ 55
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
56
રચના દિપજયોતી ભાગ 56
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
57
દિપજયોતી ભાગ 57
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
58
દિપજયોતી ભાગ 58
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
59
દિપજયોતી ભાગ 59
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
60
દિપજયોતી ભાગ 60
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
61
દિપજયોતી ભાગ 61
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
62
દિપજયોતી ભાગ 62
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
63
દિપજયોતી ભાગ 63
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
64
દિપજયોતી ભાગ 64
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
65
દિપજયોતી ભાગ 65
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
66
દિપજયોતી ભાગ 66
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
67
દિપજયોતી ભાગ 67
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
68
દિપજયોતી ભાગ 68
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
69
દિપજયોતી ભાગ 69
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
70
દિપજયોતી ભાગ 70
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
71
દિપજયોતી ભાગ 71
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
72
દિપજયોતી ભાગ 72
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
73
દિપજયોતી ભાગ 73
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
74
દિપજયોતી ભાગ 74
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
75
દિપજયોતી ભાગ 75
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
76
દિપજયોતી ભાગ 76
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
77
દિપજયોતી ભાગ 77
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
78
દિપજયોતી ભાગ 78
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
79
દિપજયોતી ભાગ 79
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
80
દિપજયોતી ભાગ 80
__("hours") દિવસમાં ફ્રી થશે
81
દિપજયોતી ભાગ 81
__("hours") દિવસમાં ફ્રી થશે
82
દિપજયોતી ભાગ 82
__("day") દિવસમાં ફ્રી થશે
83
દિપજયોતી ભાગ 83
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
84
દિપજયોતી ભાગ 84
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
85
દિપજયોતી ભાગ 85
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
86
દિપજયોતી ભાગ 86
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
87
દિપજયોતી ભાગ 87
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે