હોમ
શ્રેણી લખો
"  નસીબ નું લખેલું '

" નસીબ નું લખેલું '

પારિવારિકસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ 4
Minaxi Rathod
4.6
535 રેટિંગ્સ & 104 પ્રતિભાવ
18221
5 કલાક
58 ભાગ
' શ્રી ગણેશ ' મારા વાચક મિત્રો હું આજે નવી ધારાવાહિક લખવા જય રહી છું,મારી બીજી બધી ધારાવાહિક ને તમારો પ્રેમ આપ્યો છે, આ નવી ધારાવાહિક ને પણ તમારો પ્રેમ અને સહકાર આપજો !             ગામ નું નામ વિરનગર, જેવું ગામ નું નામ છે વીર નગર એમાં વીરતા નું પ્રમાણ પત્ર ગામ વાળા એ ગામ ની એક ઓગણીસ વીસ વરસ ની છોકરી ને આપ્યું છે.આ છોકરી નું નામ એનું નંદની.        ચાર પાંચ વરસ પહેલાં ની વાત છે,સાંજ નો સમય હતો, ગાયો અને ભેંસો ને ચરાવીને ગોવાળિયા ગામ માં ધીરે ધીરે આવવાનું શરૂ કરે છે, ગામના પાદરે વડીલો  ...
18221
5 કલાક
ભાગ
' શ્રી ગણેશ ' મારા વાચક મિત્રો હું આજે નવી ધારાવાહિક લખવા જય રહી છું,મારી બીજી બધી ધારાવાહિક ને તમારો પ્રેમ આપ્યો છે, આ નવી ધારાવાહિક ને પણ તમારો પ્રેમ અને સહકાર આપજો !             ગામ નું નામ વિરનગર, જેવું ગામ નું નામ છે વીર નગર એમાં વીરતા નું પ્રમાણ પત્ર ગામ વાળા એ ગામ ની એક ઓગણીસ વીસ વરસ ની છોકરી ને આપ્યું છે.આ છોકરી નું નામ એનું નંદની.        ચાર પાંચ વરસ પહેલાં ની વાત છે,સાંજ નો સમય હતો, ગાયો અને ભેંસો ને ચરાવીને ગોવાળિયા ગામ માં ધીરે ધીરે આવવાનું શરૂ કરે છે, ગામના પાદરે વડીલો  ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
"નસીબનું લખેલું "6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
"નસીબનું લખેલું" 7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
"નસીબનું લખેલું" 8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
"નસીબનું લખેલું "9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
"નસીબનું લખેલું "10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
"નસીબનું લખેલું "11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
"નસીબનું લખેલું "12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
"નસીબનું લખેલું "13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
"નસીબનું લખેલું "14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
"નસીબનું લખેલું"15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
"નસીબનું લખેલું"16
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
"નસીબનું લખેલું "17
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
"નસીબનું લખેલું "18
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
"નસીબનું લખેલું "19
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
"નસીબનું લખેલું "20
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
"નસીબનુ લખેલું 21"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
નસીબનું લખેલું 22
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
નસીબનું લખેલું 23
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
નસીબનુ લખેલું 24
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
નસીબનું લખેલું 25
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
નસીબનું લખેલું 26
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
નસીબનું લખેલું 27
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
નસીબનું લખેલું 28
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
નસીબનું લખેલું 29
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
નસીબનુ લખેલું 30
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
નસીબનું લખેલું 31
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
32
નશીબનું લખેલું 32
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
33
નસીબનું લખેલું 33
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
34
નસીબનું લખેલું 34
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
35
નસીબનું લખેલું 35
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
36
નસીબનું લખેલું 36
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
37
નસીબનું લખેલું 37
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
38
નસીબનું લખેલું 38
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
39
નસીબનું લખેલું 39
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
40
નસીબનું લખેલું 40
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
41
નસીબનું લખેલું 41
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
42
નસીબનું લખેલું 42
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
43
નસીબનું લખેલું 43
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
44
નસીબનું લખેલું 44
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
45
નસીબનું લખેલું 45
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
46
નસીબનું લખેલું 46
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
47
નસીબનું લખેલું 47
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
48
નસીબનું લખેલું 48
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
49
નસીબનું લખેલું 49
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
50
નસીબનું લખેલું 50
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
51
નસીબનું લખેલું 51
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
52
નસીબનું લખેલું 52
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
53
નસીબનું લખેલું 53
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
54
નસીબનું લખેલું 54
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
55
નસીબનું લખેલું 55
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
56
નસીબનું લખેલું 56
__("day") દિવસમાં ફ્રી થશે
57
નસીબનું લખેલું 57
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
58
નશીબનું લખેલું 58
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે