હોમ
શ્રેણી લખો
પ્રસ્તાવના : તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર " ( સુપર રાઈટર :૦૪)   - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '

પ્રસ્તાવના : તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર " ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '

રહસ્યથ્રિલરસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ 4
રાકેશ ઠાકર "તરંગ"
4.7
634 રેટિંગ્સ & 254 પ્રતિભાવ
8639
7 કલાક
59 ભાગ
પ્રસ્તાવના સુજ્ઞ વાચક - અભિભાવક શ્રી,      છેલ્લા સાડા ત્રણ વરસથી પ્રતિલિપિના ફલક ઉપર મારો અક્ષર દેહ અવિરત વિકસતો રહ્યો છે. જેમાં આપશ્રીઓના અભિપ્રાય દ્વારા એ બળવત્તર બન્યો....શરૂઆત કાવ્ય ને ગઝલો દ્વારા કરી હતી...પણ ધીરે ધીરે વાર્તા લખવા તરફનું વલણ પ્રતિલિપિની વિવિધ સ્પર્ધાઓ થકી ઊજાગર બન્યું. એટલે પ્રતિલિપિનો આભારી છું અને રહીશ. નવલકથાની દિશામાં ' અનુપમા ' 'મેઘમલ્હારનાં મોતી ', ' સેંથાનો શણગાર, અને  સુપર રાઇટર:- ૦૨ અંતર્ગત, ' શુભમ્ કરોતુ કલ્યાણમ્ ' હાલ સમાપ્ત થયેલ સુપર રાઇટર:- ૦૩ અંતર્ગત " પાખંડ ...
8639
7 કલાક
ભાગ
પ્રસ્તાવના સુજ્ઞ વાચક - અભિભાવક શ્રી,      છેલ્લા સાડા ત્રણ વરસથી પ્રતિલિપિના ફલક ઉપર મારો અક્ષર દેહ અવિરત વિકસતો રહ્યો છે. જેમાં આપશ્રીઓના અભિપ્રાય દ્વારા એ બળવત્તર બન્યો....શરૂઆત કાવ્ય ને ગઝલો દ્વારા કરી હતી...પણ ધીરે ધીરે વાર્તા લખવા તરફનું વલણ પ્રતિલિપિની વિવિધ સ્પર્ધાઓ થકી ઊજાગર બન્યું. એટલે પ્રતિલિપિનો આભારી છું અને રહીશ. નવલકથાની દિશામાં ' અનુપમા ' 'મેઘમલ્હારનાં મોતી ', ' સેંથાનો શણગાર, અને  સુપર રાઇટર:- ૦૨ અંતર્ગત, ' શુભમ્ કરોતુ કલ્યાણમ્ ' હાલ સમાપ્ત થયેલ સુપર રાઇટર:- ૦૩ અંતર્ગત " પાખંડ ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૦૫" ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૦૬ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૦૭ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૦૮ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૦૯ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૦ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૧ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૨ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૩ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૪ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૫ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૬ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૭ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૧૯ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૦ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૧ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૨ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૩ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૪ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૫ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૬ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૭ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૮ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૨૯ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૦ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૧ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
32
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૨ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
33
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૩ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
34
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૪ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
35
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૫ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
36
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૬ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
37
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૭ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
38
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૮ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
39
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૩૯ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
40
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૪૦ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
41
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૪૧ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
42
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :-૪૨ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
43
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૪૩ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
44
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૪૪ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
45
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૪૫ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
46
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૪૬ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
47
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૪૭ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
48
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૪૮ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
49
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૪૯ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
50
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૦ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
51
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૧ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
52
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૨ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
53
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૩ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
54
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૪ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
55
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૫ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
56
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૬ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
57
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૭ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
58
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૮ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
59
તલાશ : પ્રતિશોધથી શોધ સુધીની સફર :- ૫૯ ( સુપર રાઈટર :૦૪) - રાકેશ ઠાકર ' અંતરંગ '
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે