હોમ
શ્રેણી લખો
મુક્તિ

મુક્તિ

સામાજિકનવલકથાકલ્પના/ફેન્ટસી
Maulik Trivedi
4.8
492 રેટિંગ્સ & 325 પ્રતિભાવ
5887
4 કલાક
51 ભાગ
ભારત... અઢારમી સદીનું ભારત! જ્યારે ભારતને દુનિયા આખી સોનાની ચકલી કહીને સંબોધતી હતી એ ભારત. આ એ ભારતની વાર્તા છે જ્યાં સવારે સૂરજનાં તાજાં કિરણનોને ઝીલવા ઠેરઠેર વનરાજી વિખરાયેલી હતી. આ એ ભારતની વાર્તા ...
5887
4 કલાક
ભાગ
ભારત... અઢારમી સદીનું ભારત! જ્યારે ભારતને દુનિયા આખી સોનાની ચકલી કહીને સંબોધતી હતી એ ભારત. આ એ ભારતની વાર્તા છે જ્યાં સવારે સૂરજનાં તાજાં કિરણનોને ઝીલવા ઠેરઠેર વનરાજી વિખરાયેલી હતી. આ એ ભારતની વાર્તા ...

પ્રકરણ

6
મુક્તિ - ભાગ ૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
મુક્તિ - ભાગ ૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
મુક્તિ - ભાગ ૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
મુક્તિ - ભાગ ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
મુક્તિ - ભાગ ૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
મુક્તિ - ભાગ ૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
મુક્તિ - ભાગ ૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
મુક્તિ - ભાગ ૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
મુક્તિ - ભાગ ૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
મુક્તિ - ભાગ ૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
મુક્તિ - ભાગ ૧૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
મુક્તિ - ભાગ ૧૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
મુક્તિ - ભાગ ૧૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
મુક્તિ - ભાગ ૧૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
મુક્તિ - ભાગ ૨૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
મુક્તિ - ભાગ ૨૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
મુક્તિ - ભાગ ૨૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
મુક્તિ - ભાગ ૨૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
મુક્તિ - ભાગ ૨૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
મુક્તિ - ભાગ ૨૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
મુક્તિ - ભાગ ૨૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
મુક્તિ - ભાગ ૨૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
મુક્તિ - ભાગ ૨૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
મુક્તિ - ભાગ ૨૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
મુક્તિ - ભાગ ૩૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
મુક્તિ - ભાગ ૩૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
32
મુક્તિ - ભાગ ૩૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
33
મુક્તિ - ભાગ ૩૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
34
મુક્તિ - ભાગ ૩૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
35
મુક્તિ - ભાગ ૩૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
36
મુક્તિ - ભાગ ૩૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
37
મુક્તિ - ભાગ ૩૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
38
મુક્તિ - ભાગ ૩૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
39
મુક્તિ - ભાગ ૩૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
40
મુક્તિ - ભાગ ૪૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
41
મુક્તિ - ભાગ ૪૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
42
મુક્તિ - ભાગ ૪૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
43
મુક્તિ - ભાગ ૪૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
44
મુક્તિ - ભાગ ૪૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
45
મુક્તિ - ભાગ ૪૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
46
મુક્તિ - ભાગ ૪૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
47
મુક્તિ - ભાગ ૪૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
48
મુક્તિ - ભાગ ૪૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
49
મુક્તિ - ભાગ ૪૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
50
મુક્તિ - ભાગ ૫૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
51
મુક્તિ - ભાગ ૫૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો