હોમ
શ્રેણી લખો
લાગણીઓની માયાજાળ

લાગણીઓની માયાજાળ

સામાજિકનવલકથાપ્રેમ/રોમાન્સલાગણીઓની માયાજાળ
પ્રિયાંશી સથવારા "આરિયા"
4.9
16600 રેટિંગ્સ & 3659 પ્રતિભાવ
438571
23 గంటలు
89 ભાગ
માત્ર પ્રેમ જ કેમ? દોસ્તીનો સબંધ પણ નિભાવવો ક્યાં આસાન છે! જ્યારે વાત દોસ્ત અને પરિવારના સબંધ વચ્ચે પસંદ કરવાની હોય તો નિર્ણય પરિવાર પર જ જાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ જ્યારે એ નિર્ણય લેવાની તક જ ન મળે... જ્યારે કોઈ સબંધ જબરદસ્તી થોપી બેસાડવામાં આવે ત્યારે વિરોધના વાદળ એક સુનામીનું સ્વરૂપ પકડી લે છે. ત્યારે રચાય છે લાગણીઓની માયાજાળ......
438571
23 గంటలు
ભાગ
માત્ર પ્રેમ જ કેમ? દોસ્તીનો સબંધ પણ નિભાવવો ક્યાં આસાન છે! જ્યારે વાત દોસ્ત અને પરિવારના સબંધ વચ્ચે પસંદ કરવાની હોય તો નિર્ણય પરિવાર પર જ જાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ જ્યારે એ નિર્ણય લેવાની તક જ ન મળે... જ્યારે કોઈ સબંધ જબરદસ્તી થોપી બેસાડવામાં આવે ત્યારે વિરોધના વાદળ એક સુનામીનું સ્વરૂપ પકડી લે છે. ત્યારે રચાય છે લાગણીઓની માયાજાળ......

પ્રકરણ

6
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 6
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
7
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 7
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
8
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 8
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
9
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 9
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
10
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 10
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
11
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 11
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
12
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 12
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
13
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 13
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
14
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 14
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
15
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 15
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
16
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 16
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
17
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 17
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
18
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 18 (સફર ભૂતકાળની)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
19
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 19
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
20
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 20
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
21
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 21
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
22
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 22
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
23
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 23
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
24
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 24
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
25
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 25
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
26
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 26
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
27
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 27
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
28
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 28
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
29
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 29
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
30
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 30
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
31
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 31
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
32
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 32
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
33
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 33
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
34
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 34
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
35
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 35
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
36
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 36
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
37
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 37
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
38
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 38
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
39
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 39 (બેક ટુ ધ પ્રેઝન્ટ)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
40
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 40
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
41
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 41
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
42
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 42
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
43
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 43
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
44
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 44
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
45
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 45
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
46
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 46
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
47
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 47
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
48
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 48
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
49
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 49
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
50
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 50 (સ્પેશિયલ એડિશન)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
51
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 51
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
52
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 52
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
53
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 53
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
54
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 54
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
55
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 55
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
56
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 56
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
57
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 57
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
58
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 58 (રહસ્યનો ખુલાસો)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
59
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 59
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
60
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 60
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
61
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 61
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
62
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 62
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
63
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 63
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
64
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 64
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
65
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 65
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
66
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 66
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
67
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 67
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
68
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 68
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
69
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 69
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
70
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 70
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
71
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 71 (રહસ્ય માયાજાળનું 1)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
72
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 72 (રહસ્ય માયાજાળનું 2)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
73
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 73 (રહસ્ય માયાજાળનું 3)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
74
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 74 (રહસ્ય માયાજાળનું 4)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
75
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 75 (રહસ્ય માયાજાળનું 5)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
76
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 76 (રહસ્ય માયાજાળનું - 6)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
77
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 77 (રહસ્ય માયાજાળનું 7)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
78
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 78 (રહસ્ય માયાજાળનું 8)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
79
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 79 (ફાઈનલ શો-ટાઈમ)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
80
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 80 (ફાઈનલ શો ટાઈમ)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
81
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 81 (ફાઈનલ શો ટાઈમ)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
82
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 82 (ફાઈનલ શો-ટાઈમ)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
83
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 83 (ફાઈનલ શો ટાઈમ)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
84
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 84 (અંતિમ પડાવ)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
85
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 85 (તારા પ્રેમમાં)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
86
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 86 (અંતિમ પડાવ)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
87
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 87 (નિર્ણય)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
88
લાગણીઓની માયાજાળ - પ્રકરણ 88 (લવ સ્ટોરી)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
89
પ્રમોશન
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.