હોમ
શ્રેણી લખો
સુપર રાઈટસૅ ઍવૉર્ડ -4 "ચાંદ" અમર રાખડી  નવલકથા ભાગ-1

સુપર રાઈટસૅ ઍવૉર્ડ -4 "ચાંદ" અમર રાખડી નવલકથા ભાગ-1

કલ્પના/ફેન્ટસીપારિવારિકસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ 4
Chandrika Patel
4.8
516 રેટિંગ્સ & 452 પ્રતિભાવ
2541
5 કલાક
51 ભાગ
સુપર રાઈટસૅ -4 અમર રાખડી નવલકથા અમદાવાદ જિલ્લાનું એક ગામ.ગામનું નામ રામપુર એક ઉંચી ડેલી વાળા મકાન માં ખુશી નો દિવસ આવ્યો હતો. ઘરમાં એક દીકરાનો જનમ થયો હતો.આખા ગામમાં મિઠાઈ વહેંચી હતી.આ કંઈ પહેલો છોકરો ન હતો. પરંતુ પહેલાના જમાનામાં છોકરી એટલે સાંપનો ભારો ગણાતો.એટલે છોકરો જન્મે એટલે પહેલો હોય કે પાંચમો આખા ગામમાં મિઠાઈ વહેંચાતી. વહુના પિયરમાં થી સવામણના લાડવા ને કપડાં પૈસા લઈને બહેનબાનેઘેર ભાણેજ ને રમાડવા જતાં.સરખેસરખી ભોજાઈઓ   નણંદના ઓવારણાં લેતી.  નણંદ નણંદોઈની મીઠી મશ્કરીઓને મજાકો કરતાં ...
2541
5 કલાક
ભાગ
સુપર રાઈટસૅ -4 અમર રાખડી નવલકથા અમદાવાદ જિલ્લાનું એક ગામ.ગામનું નામ રામપુર એક ઉંચી ડેલી વાળા મકાન માં ખુશી નો દિવસ આવ્યો હતો. ઘરમાં એક દીકરાનો જનમ થયો હતો.આખા ગામમાં મિઠાઈ વહેંચી હતી.આ કંઈ પહેલો છોકરો ન હતો. પરંતુ પહેલાના જમાનામાં છોકરી એટલે સાંપનો ભારો ગણાતો.એટલે છોકરો જન્મે એટલે પહેલો હોય કે પાંચમો આખા ગામમાં મિઠાઈ વહેંચાતી. વહુના પિયરમાં થી સવામણના લાડવા ને કપડાં પૈસા લઈને બહેનબાનેઘેર ભાણેજ ને રમાડવા જતાં.સરખેસરખી ભોજાઈઓ   નણંદના ઓવારણાં લેતી.  નણંદ નણંદોઈની મીઠી મશ્કરીઓને મજાકો કરતાં ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
સુપરરાઈટસૅ ઍવૉર્ડ -4 નવલકથા ભા-6 (અમર રાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
સુપરરાઈટસૅ ઍવૉર્ડ-4 નવલકથા ભા --7 (અમર રાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
સુપરરાઈટસૅ ઍવૉર્ડ-4( અમર રાખડી )નવલકથા ભા -8 "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
સુપરરાટસૅ ઍવૉડૅ-4 નવલકથા ભા-9(અમર રાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
સુપરરાઈટસૅ ઍવૉર્ડ 4 નવલકથા ભાગ -10(અમર રાખડી)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
સુપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા -11 (અમરરાખડી)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
સુપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા-12 (અમરરાખડી)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
સૂપરરાઈટસૅ-4 નવલકથા ભા-13 ( અમરરાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
સુપરાઈટર -4 નવલકથા ભા -14(અમર રાખડી)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
સૂપરરાઈટર -4 નવલકથા ભા.-15(અમરરાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
સુપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ -16(અમર રાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
સુપર રાઈટર્સ-4 નવલકથા નં:-17 (અમર રાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
સુપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા-18(અમરરાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
સુપર રાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા-19 (અમર રાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
સુપરરાઈટસૅ--4 નવલકથા ભા-20 ((અમરરાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
સૂપરરાઈટસૅ-4 નવલકથા ભા-21 (અમર રાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
સૂપરરાઈટસૅ-4નવલકથા ભાગ-22( અમર રાખડી)"ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
સૂપરરાઈટસૅ-4 નવલકથા ભા-23 (અમર રાખડી)"ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
સૂપરરાઈટસૅ- 4 નવલકથા ભાગ -24(અમરરાખડી)"ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા-25 (અમરરાખડી)"ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
સુપર રાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા-26( અમરરાખડી)"ચાંદ ગણ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
સુપરરાઈટસૅ-4 નવલકથા ભા -27(અમર રાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
સુપરરાઈટસૅ -4નવલકથા ભા-28 (અમરરાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
સુપરરાઈટસૅ-4નવલકથા ભા-29 (અમર કથા)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
સુપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા.-30 (અમરરાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
સૂપરરાઈટસૅ-4નવલકથા ભાગ-31 (અમરરાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
32
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ-32 (અમર રાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
33
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા-33 (અમરરાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
34
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા-34 (અમરરાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
35
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભા -35 (અમરરાખડી)"ચંદા"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
36
સૂપરરાઈટસૅ-4 નવલકથાભાગ-36 (અમરરાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
37
સુપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ -37 "ચાંદ"( અમરરાખડી)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
38
સૂપરરાઈટરસૅ -4 નવલકથા ભાગ - 38 "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
39
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ -39 (અમર રાખડી)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
40
સૂપરરાઈટસૅ-4નવલકથા ભાગ-40 (અમરરાખડી)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
41
સૂપરરાઈટસૅ ઍવૉર્ડ-4 નવલકથા ભાગ-41 (અમરરાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
42
સૂપરરાઈટર - 4 નવલકથા ભાગ -42(અમરરાખડી)"ચાઁદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
43
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ-43 (અમર રાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
44
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ-44 (અમર રાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
45
સૂપરરાઈટસૅ -4નવલકથા ભાગ-45 (અમર રાખડી) "ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
46
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ-46(અમર રાખડી)"ચાંદ "
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
47
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ-47( અમરરાખડી)"ચાંદ"
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
48
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ-48 (અમરરાખડી) "ચાંદ"
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
49
સૂપરરાઈટસૅ -4 નવલકથા ભાગ-49 (અમર રાખડી)"ચાંદ"
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
50
સૂપરરાઈટસૅ-4 નવલકથા ભાગ-50 (અમર રાખડી)"ચાંદ"
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
51
સૂપરરાઈટસૅ-4 નવલકથા ભાગ-51 (અમર રાખડી)"ચાંદ "
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે