હોમ
શ્રેણી લખો
દિપજયોતી

દિપજયોતી

પ્રેમ/રોમાન્સપારિવારિક
Nisha Patel "Nayan"
4.9
1175 રેટિંગ્સ & 330 પ્રતિભાવ
19824
15 કલાક
148 ભાગ
સવારનો સમય છે. ઘરમાં સુંદર અગરબત્તીની સુગંધ આવી રહી છે. અને નાનકડા ઘરમાં ચહલ પહલ ચાલુ થઈ ગઈ છે. સાથે સાથે મધુર ઘંટડીનો અવાજ આવી રહ્યો છે. બારી અને દરવાજામાંથી સવાર સવારમાં સૂરજના કોમળ પણ ગરમ ...
19824
15 કલાક
ભાગ
સવારનો સમય છે. ઘરમાં સુંદર અગરબત્તીની સુગંધ આવી રહી છે. અને નાનકડા ઘરમાં ચહલ પહલ ચાલુ થઈ ગઈ છે. સાથે સાથે મધુર ઘંટડીનો અવાજ આવી રહ્યો છે. બારી અને દરવાજામાંથી સવાર સવારમાં સૂરજના કોમળ પણ ગરમ ...

પ્રકરણ

6
દિપજયોતી ભાગ 6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
દિપજયોતી ભાગ 7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
દિપજયોતી ભાગ 8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
દિપજયોતી ભાગ 9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
દિપજયોતી ભાગ 10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
દિપજયોતી ભાગ 11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
દિપજયોતી ભાગ 12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
દિપજયોતી ભાગ 13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
દિપજયોતી ભાગ 14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
દિપજયોતી ભાગ 15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો