હોમ
શ્રેણી લખો
જીવલી...

જીવલી...

સામાજિકનવલકથાપ્રેમ/રોમાન્સ
Dkumar Prajapati "- "નિસર્ગ" 🍁🍁🍁"
4.8
18564 રેટિંગ્સ & 3942 પ્રતિભાવ
630562
6 કલાક
72 ભાગ
નમસ્કાર દોસ્તો...        મારી અનેક રચનાઓને આપ સૌનો અઢળક સ્નેહ મળ્યો છે. એમાંયે 'કમનસીબ કંકુ', 'અમરમંજરી', 'ઘડપણનો ઘા' જેવી સ્ટોરીઓને તો અસંખ્ય વાચકમિત્રોએ આવકારી છે. એ બદલ હું આપ સૌનો દિલથી ખૂબ ...
630562
6 કલાક
ભાગ
નમસ્કાર દોસ્તો...        મારી અનેક રચનાઓને આપ સૌનો અઢળક સ્નેહ મળ્યો છે. એમાંયે 'કમનસીબ કંકુ', 'અમરમંજરી', 'ઘડપણનો ઘા' જેવી સ્ટોરીઓને તો અસંખ્ય વાચકમિત્રોએ આવકારી છે. એ બદલ હું આપ સૌનો દિલથી ખૂબ ...

પ્રકરણ

6
જીવલી (ભાગ-5)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
7
જીવલી (ભાગ-6)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
8
જીવલી (ભાગ-7)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
9
જીવલી (ભાગ-8)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
10
જીવલી (ભાગ-9)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
11
જીવલી (ભાગ-10)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
12
જીવલી (ભાગ-11)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
13
જીવલી (ભાગ-12)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
14
જીવલી (ભાગ-13)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
15
જીવલી (ભાગ-14)
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.