હોમ
શ્રેણી લખો
ધીરૂની ધણીયાણી

ધીરૂની ધણીયાણી

સામાજિકપારિવારિકફેલોશિપ રાઈટીંગ ચેલેન્જહાસ્ય/રમૂજી
Dkumar Prajapati "- "નિસર્ગ" 🍁🍁🍁"
4.8
1254 રેટિંગ્સ & 436 પ્રતિભાવ
13918
2 કલાક
26 ભાગ
"નઈં સોડું. મરી જઉં તોયે ભાગ તો નઈં જ સોડું. અત્તાર ઘડી ઘણુંય જતું કર્યું, પણ હવ તો લગ્ગીરેય નઈં જતું કરૂં ઓવ."         "અલ્યા બખાળો મેલન તુંયે. મરવા દે ન એ બધું."        "ચ્યમ, હૂં કોંમ મેલું? ...
13918
2 કલાક
ભાગ
"નઈં સોડું. મરી જઉં તોયે ભાગ તો નઈં જ સોડું. અત્તાર ઘડી ઘણુંય જતું કર્યું, પણ હવ તો લગ્ગીરેય નઈં જતું કરૂં ઓવ."         "અલ્યા બખાળો મેલન તુંયે. મરવા દે ન એ બધું."        "ચ્યમ, હૂં કોંમ મેલું? ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-6)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-7)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-8)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-9)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-10)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-11)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-12)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-13)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-14)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
ધીરૂની ધણીયાણી (ભાગ-15)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો