હોમ
શ્રેણી લખો
એક રમત પ્રેમની...!

એક રમત પ્રેમની...!

રહસ્યપ્રેમ/રોમાન્સથ્રિલર
નમ્રતા
4.9
22189 રેટિંગ્સ & 6544 પ્રતિભાવ
354038
18 કલાક
181 ભાગ
અચાનક આકાશમાં જેમ કાળા વાદળો છવાઇ જાય એમ એક સાથે દસ બાર હેલિકોપ્ટર આકાશમાં અધ્ધર ગોળાકાર આકારમાં ગોઠવાય ગયા. એ બધાની વચ્ચે હજૂ એક હેલીકોપ્ટર થોડું વધારે ઊંચું આવીને હવામાં અધ્ધર ઊભું રહ્યું. હવે ...
354038
18 કલાક
ભાગ
અચાનક આકાશમાં જેમ કાળા વાદળો છવાઇ જાય એમ એક સાથે દસ બાર હેલિકોપ્ટર આકાશમાં અધ્ધર ગોળાકાર આકારમાં ગોઠવાય ગયા. એ બધાની વચ્ચે હજૂ એક હેલીકોપ્ટર થોડું વધારે ઊંચું આવીને હવામાં અધ્ધર ઊભું રહ્યું. હવે ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ: ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ : ૧૦.
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ ૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ ૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ:૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
એક રમત પ્રેમની...! ભાગ ૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો