હોમ
શ્રેણી લખો
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની

એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની

પ્રેમ/રોમાન્સટૂંકીવાર્તાટ્રેજેડી
VANDEMATARAM
4.8
2284 રેટિંગ્સ & 414 પ્રતિભાવ
79362
1 કલાક
26 ભાગ
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની- ટ્રેલર લાલજીભાઈ એક કલાર્કની સરકારી નોકરી કરે.કલાર્કનું પગાર ધોરણ પણ સામાન્ય હોય છે.બે દીકરાને એક દીકરી.લાલજીભાઈને લતાબેને પોતાના ત્રણેય બાળકો માટે એક સરખી મેહનત કરી. કોઈ ...
79362
1 કલાક
ભાગ
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની- ટ્રેલર લાલજીભાઈ એક કલાર્કની સરકારી નોકરી કરે.કલાર્કનું પગાર ધોરણ પણ સામાન્ય હોય છે.બે દીકરાને એક દીકરી.લાલજીભાઈને લતાબેને પોતાના ત્રણેય બાળકો માટે એક સરખી મેહનત કરી. કોઈ ...

પ્રકરણ

6
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
એક જબરદસ્ત પ્રેમકહાની-15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો