હોમ
શ્રેણી લખો
કર્ણ પિશાચીનિ

કર્ણ પિશાચીનિ

હોરરપ્રેમ/રોમાન્સ10k લેખન ચેલેન્જ
Akshay Bavda "અક્ષ"
4.7
499 રેટિંગ્સ & 97 પ્રતિભાવ
7202
2 કલાક
18 ભાગ
આ વાર્તા સંપૂર્ણ પણે મારી કલ્પના છે. જેનો કોઈ જીવીત કે મૃત વ્યક્તિ સાથે સીધો કે આડકતરો કોઈ જ સંબંધ નથી. આ વાર્તાનો ઉદ્દેશ્ય કોઈની લાગણી ને જરા પણ દુભાવવાનો નથી. આ વાર્તા ને માત્ર મનોરંજન ખાતર ...
7202
2 કલાક
ભાગ
આ વાર્તા સંપૂર્ણ પણે મારી કલ્પના છે. જેનો કોઈ જીવીત કે મૃત વ્યક્તિ સાથે સીધો કે આડકતરો કોઈ જ સંબંધ નથી. આ વાર્તાનો ઉદ્દેશ્ય કોઈની લાગણી ને જરા પણ દુભાવવાનો નથી. આ વાર્તા ને માત્ર મનોરંજન ખાતર ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
કર્ણ પિશાચીનિ-૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
કર્ણ પિશાચીનિ-૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
કર્ણ પિશાચીનિ-૮
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
કર્ણ પિશાચીનિ-૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
કર્ણ પિશાચીનિ-૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
કર્ણ પિશાચીનિ-૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
કર્ણ પિશાચીનિ-૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
કર્ણ પિશાચીનિ-૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
કર્ણ પિશાચીનિ-૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
કર્ણ પિશાચીનિ-૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો