હોમ
શ્રેણી લખો
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.....

લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.....

નવલકથારહસ્યપ્રેમ/રોમાન્સ
Dimple Suba 🍁
4.8
33265 રેટિંગ્સ & 7732 પ્રતિભાવ
552759
29 గంటలు
154 ભાગ
ૐ , લાગણીનો અતૂટ સંબંધ એ હમેશા લોહીના સંબંધ કરતા ચઢિયાતો હોય છે...જેમાં ત્યાગ , સમર્પણ, પ્રેમને જ સ્થાન હોય છે...જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપણી નવલિકાના મુખ્ય પાત્ર કિટુ અને સત્યેન્દ્ર ભાઈ છે... કેવો ...
552759
29 గంటలు
ભાગ
ૐ , લાગણીનો અતૂટ સંબંધ એ હમેશા લોહીના સંબંધ કરતા ચઢિયાતો હોય છે...જેમાં ત્યાગ , સમર્પણ, પ્રેમને જ સ્થાન હોય છે...જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપણી નવલિકાના મુખ્ય પાત્ર કિટુ અને સત્યેન્દ્ર ભાઈ છે... કેવો ...

પ્રકરણ

6
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૬
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૭
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : 8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૯
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ.... ભાગ : ૧૦
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૧
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૨
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૩
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૪
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
લાગણીનો અતૂટ સંબંધ... ભાગ : ૧૫
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો