હોમ
શ્રેણી લખો
લાગણીઓના માપદંડ 01

લાગણીઓના માપદંડ 01

સામાજિકપ્રેમ/રોમાન્સફેલોશિપ રાઈટીંગ ચેલેન્જ
પિંકલ મેકવાન
4.9
2092 રેટિંગ્સ & 650 પ્રતિભાવ
13136
4 કલાક
26 ભાગ
આ વાર્તા એ માત્ર લેખકની કલ્પનાનું પ્રમાણ છે. વાર્તામાં આવતા સ્થળ, પરિસ્થિતિઓ, પ્રસંગોને જીવિત કે મૃત વ્યક્તિઓ સાથે કોઈ સબંધ નથી. જો ક્યાંક કોઈ જોડાણ દેખાય તો એ માત્ર એક સંયોગ સમજવો. વાર્તા ...
13136
4 કલાક
ભાગ
આ વાર્તા એ માત્ર લેખકની કલ્પનાનું પ્રમાણ છે. વાર્તામાં આવતા સ્થળ, પરિસ્થિતિઓ, પ્રસંગોને જીવિત કે મૃત વ્યક્તિઓ સાથે કોઈ સબંધ નથી. જો ક્યાંક કોઈ જોડાણ દેખાય તો એ માત્ર એક સંયોગ સમજવો. વાર્તા ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
લાગણીઓના માપદંડ 06
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
લાગણીઓના માપદંડ 07
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
લાગણીઓના માપદંડ 08
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
લાગણીઓના માપદંડ 09
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
લાગણીઓના માપદંડ 10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
લાગણીઓના માપદંડ 11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
લાગણીઓના માપદંડ 12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
લાગણીઓના માપદંડ 13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
લાગણીઓના માપદંડ 14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
લાગણીઓના માપદંડ 15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો