pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... • [સંપૂર્ણ નવલકથા]  { સુપર રાઈટર -1 માં વિશેષ ઉલ્લેખિત નવલકથા }
લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... • [સંપૂર્ણ નવલકથા]  { સુપર રાઈટર -1 માં વિશેષ ઉલ્લેખિત નવલકથા }

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... • [સંપૂર્ણ નવલકથા] { સુપર રાઈટર -1 માં વિશેષ ઉલ્લેખિત નવલકથા }

બે એવા વ્યક્તિની પ્રેમકહાની જે એકબીજાની સાથે તો છે પણ એકબીજા માટેની લાગણીઓ સમજી નથી શકતા....🙂🙂

4.8
(11.5K)
7 કલાક
વાંચન સમય
2.3L+
લોકોએ વાંચ્યું
લાઈબ્રેરી
ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી...

7K+ 4.8 7 મિનિટ
29 ઓગસ્ટ 2021
2.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૨

5K+ 4.8 8 મિનિટ
01 સપ્ટેમ્બર 2021
3.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૩

5K+ 4.8 8 મિનિટ
05 સપ્ટેમ્બર 2021
4.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૪

4K+ 4.8 8 મિનિટ
08 સપ્ટેમ્બર 2021
5.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૫

5K+ 4.8 9 મિનિટ
09 સપ્ટેમ્બર 2021
6.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૦૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15.

લાગણીઓ અધૂરી મધુરી... ૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો