હોમ
શ્રેણી લખો
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત"

"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત"

સામાજિકરહસ્યપ્રેમ/રોમાન્સ
Aparna P. Rajani
4.8
40429 રેટિંગ્સ & 9182 પ્રતિભાવ
1062183
15 કલાક
101 ભાગ
અંશ અને અવિકા બંને તદ્દન અલગ સ્વભાવના છે સાથે અચાનક એક દિવસ લિફટમાં અનોખી મુલાકાત થાય છે અને તે મુલાકાત કંઈ રીતે પ્રેમમાં પરિણમે છે તે જોઈએ. ❤️💙
1062183
15 કલાક
ભાગ
અંશ અને અવિકા બંને તદ્દન અલગ સ્વભાવના છે સાથે અચાનક એક દિવસ લિફટમાં અનોખી મુલાકાત થાય છે અને તે મુલાકાત કંઈ રીતે પ્રેમમાં પરિણમે છે તે જોઈએ. ❤️💙

પ્રકરણ

6
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 6
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
7
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 7
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
8
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 8
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
9
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 9
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
10
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 10
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
11
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 11
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
12
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 12
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
13
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 13
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
14
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 14
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
15
"લિફટમાં અનોખી મુલાકાત" - 15
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.