હોમ
શ્રેણી લખો
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો

પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો

હોરરરહસ્યપ્રેમ/રોમાન્સ10k લેખન ચેલેન્જ
વર્ષા સી. જોષી "અશ્ક"
4.8
499 રેટિંગ્સ & 178 પ્રતિભાવ
5092
1 గంట
16 ભાગ
મારી ટ્રાન્સફર એક અજાણ્યા શહેરમાં થઈ. મમ્મી પપ્પા તો ટેન્શનમાં આવી ગયાં. " શું કરીશ? ક્યાં રહીશ? શું ખાઈશ? " પ્રશ્નોની હારમાળા ખડકાઈ ગઈ. હું ય થોડો ગભરાયો.. વાત તો સાચી હતી.. સાલું કશું આવડતું ...
5092
1 గంట
ભાગ
મારી ટ્રાન્સફર એક અજાણ્યા શહેરમાં થઈ. મમ્મી પપ્પા તો ટેન્શનમાં આવી ગયાં. " શું કરીશ? ક્યાં રહીશ? શું ખાઈશ? " પ્રશ્નોની હારમાળા ખડકાઈ ગઈ. હું ય થોડો ગભરાયો.. વાત તો સાચી હતી.. સાલું કશું આવડતું ...

પ્રકરણ

6
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (6)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (7)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (8)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (9)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (10)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (11)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (12)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (13)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (14)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
પ્રેમનો છલકતો પ્યાલો (15)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો