હોમ
શ્રેણી લખો
સાસરીયુ

સાસરીયુ

સામાજિકનવલકથાસ્ત્રી-વિશેષ
Pateliya Juli
4.7
1419 રેટિંગ્સ & 408 પ્રતિભાવ
42491
4 કલાક
51 ભાગ
જય હિન્દ દોસ્તો. મે મારી લખેલી અમુક વાર્તા ઓ આ પ્રતીલીપી ના માધ્યમ દ્વારા આપની સમક્ષ રજુ કરી હતી. એ રચના ઓ ને વાચક મિત્રો પ્રેમ થી વધાવી છે . એ બદલ સાચા હ્રદય થી બધા નો ધન્યવાદ કરૂ છુ. મારી એક ...
42491
4 કલાક
ભાગ
જય હિન્દ દોસ્તો. મે મારી લખેલી અમુક વાર્તા ઓ આ પ્રતીલીપી ના માધ્યમ દ્વારા આપની સમક્ષ રજુ કરી હતી. એ રચના ઓ ને વાચક મિત્રો પ્રેમ થી વધાવી છે . એ બદલ સાચા હ્રદય થી બધા નો ધન્યવાદ કરૂ છુ. મારી એક ...

પ્રકરણ

6
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
સાસરીયુ
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો