pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
ટાઇમ મશીન
ટાઇમ મશીન

ટાઇમ મશીનની કાલ્પનિક સફર ખેડવા તૈયાર થઈ જાઓ..

4.7
(515)
1 કલાક
વાંચન સમય
14380+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ટાઇમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૧

941 4.6 2 મિનિટ
23 ઓગસ્ટ 2020
2.

ટાઇમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૨

694 4.8 2 મિનિટ
24 ઓગસ્ટ 2020
3.

ટાઇમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ... ) ભાગ - ૩

654 4.8 3 મિનિટ
29 ઓગસ્ટ 2020
4.

ટાઇમ મશીન (ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ટાઇમ મશીન (ધ પાસ્ટ ઇઝ કોલિંગ..) ભાગ - ૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ટાઇમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઇઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ટાઇમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ટાઇમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ.. ) ભાગ - ૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ -૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ.. ) ભાગ -૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ - ૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ટાઈમ મશીન ( ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ..) ભાગ -૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ટાઈમ મશીન ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ ભાગ ૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ટાઈમ મશીન ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ ભાગ ૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ટાઈમ મશીન ધ પાસ્ટ ઈઝ કોલીંગ ભાગ ૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked