હોમ
શ્રેણી લખો
સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
(સ્પર્ધા:સુપરરાઈટર-૪)

સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી! (સ્પર્ધા:સુપરરાઈટર-૪)

પ્રેરણાત્મકસ્ત્રી-વિશેષસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ 4
Sunita Mahajan "સુનિ"
4.8
715 રેટિંગ્સ & 474 પ્રતિભાવ
7673
5 કલાક
63 ભાગ
પ્રસ્તાવના: મારા વ્હાલા વાચકો,        જય શ્રીકૃષ્ણ.  હું સુનિતા મહાજન છેલ્લાં દોઢ વર્ષથી આપ સાથે પ્રતિલિપિ માધ્યમથી જોડાઈ છું.           મારી અનેક વાર્તા, કવિતા, પત્ર, ડાયરી, ધારાવાહિક કે નવલકથામાં આપે મને સ્નેહ આપ્યો છે.            ગયા મહિનાની મારી ધારાવાહિક, ચોપાટ આપને બહુ ગમી છે.એ સાથે પ્રેમની અનોખી રીતમાં મારી ધારાવાહિક " પ્રેમ પ્યાસી" "પપ્પાના પુન: વિવાહ" આપનાં સુંદર પ્રતિભાવો મળી રહ્યાં છે. સુપરરાઈટર-૧ "પુનર્જન્મનો ગુપ્તપ્રેમ" સુપરરાઈટર-૨ "લાગણી લીલીછમ કે કોરી" સુપરરાઈટર-૩ "દહેજનો ...
7673
5 કલાક
ભાગ
પ્રસ્તાવના: મારા વ્હાલા વાચકો,        જય શ્રીકૃષ્ણ.  હું સુનિતા મહાજન છેલ્લાં દોઢ વર્ષથી આપ સાથે પ્રતિલિપિ માધ્યમથી જોડાઈ છું.           મારી અનેક વાર્તા, કવિતા, પત્ર, ડાયરી, ધારાવાહિક કે નવલકથામાં આપે મને સ્નેહ આપ્યો છે.            ગયા મહિનાની મારી ધારાવાહિક, ચોપાટ આપને બહુ ગમી છે.એ સાથે પ્રેમની અનોખી રીતમાં મારી ધારાવાહિક " પ્રેમ પ્યાસી" "પપ્પાના પુન: વિવાહ" આપનાં સુંદર પ્રતિભાવો મળી રહ્યાં છે. સુપરરાઈટર-૧ "પુનર્જન્મનો ગુપ્તપ્રેમ" સુપરરાઈટર-૨ "લાગણી લીલીછમ કે કોરી" સુપરરાઈટર-૩ "દહેજનો ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
6.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
7. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
8. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
9. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
10. સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
11.સુનીતિ સંઘર્ષ ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
12.સુનીતિ સંઘર્ષ... મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
13.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
14. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
15. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
16
16. સુનીતિ સંઘર્ષ... મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
17
17. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
18
18. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
19
19. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
20
20. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
21
21. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
22
22. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
23
23. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
24
24. સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
25
25. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
26
26. સુનીતિ સંઘર્ષ... મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
27
27.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
28
28.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
29
29.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
30
30.સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!01 Jan 2023
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
31
31. સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
32
32. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
33
33.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
34
34.સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
35
35. સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
36
36. સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
37
37.સુનીતિ સંઘર્ષ.....મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
38
38. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
39
39.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
40
40.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
41
41. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
42
42. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
43
43.સુનીતિ સંઘર્ષ... મનોબળ કે મજબૂરી! 15 Jan 2023
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
44
44. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
45
45. સુનીતિ સંઘર્ષ..મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
46
46.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
47
47.સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
48
48.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
49
49.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
50
50. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
51
51. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
52
52.સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
53
53. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
54
54. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
55
55. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
56
56. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
57
57.સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
__("hours") દિવસમાં ફ્રી થશે
58
58. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
__("hours") દિવસમાં ફ્રી થશે
59
59. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
__("day") દિવસમાં ફ્રી થશે
60
60.સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
61
61. સુનીતિ સંઘર્ષ....મનોબળ કે મજબૂરી!
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
62
62. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે
63
63. સુનીતિ સંઘર્ષ...મનોબળ કે મજબૂરી!
__("days") દિવસમાં ફ્રી થશે